Voorwaarden Chocoladeletters

1. Algemeen
1.1 De “Win je naam in Chocoladeletters” (hierna: ACTIE) worden uitgeschreven door Olie Media B.V. namens Gratis.nl, Zuiderpark 1, 9724 AD, Groningen.
1.2 Deze actievoorwaarden (de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de enquête, via de actiewebsite https://www.gratis.nl/chocoladeletters, van Olie Media BV.

2. Duur
2.1 Deelname aan deze ACTIE is uitsluitend mogelijk als de deelnemer het elektronische enquêteformulier volledig ingevuld inzendt naar Olie Media BV, gedurende de periode 11 november 2013 tot en met 30 november 2013.
2.2 De trekking vindt plaats op 1 december 2013. De prijzen worden in overleg met de prijswinnaar ter beschikking gesteld.

3. Actie
3.1 Deelname aan de ACTIE geschiedt uitsluitend als de deelnemer het elektronische enquêteformulier volledig ingevuld inzendt naar Olie Media BV, gedurende de actieperiode.
3.2 Deelname aan de ACTIE is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar, personen woonachtig zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland, medewerkers van Olie Media en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de acties. Ook personen die niet conform de actievoorwaarden handelen kunnen door Olie Media worden uitgesloten van deelname aan de acties.
3.5 De ACTIE vindt plaats gedurende de actiesperiode die bekend wordt gemaakt volgens artikel 2.
3.6 Elke persoon mag met maximaal één e-mailadres meespelen.
3.7 De ACTIE geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen, tenzij anders vermeld.
3.8 Door deelname aan de ACTIE verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en akkoord is met deze Actievoorwaarden.

4. Prijzen
4.1 De prijs wordt bekendgemaakt op de website van Gratis.nl tijdens de aanvang van iedere nieuwe actie.
4.2 De prijswinnaars worden persoonlijk per e-mail en telefoon op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
4.3 De prijswinnaar wordt bekendgemaakt in de nieuwsbrief van Gratis.nl tijdens de aanvang van iedere nieuwe actie.
4.4 Prijswinnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Olie Media BV.
4.5 Prijswinnaars worden volstrekt willekeurig gekozen door medewerkers van Olie Media.
4.6 Alleen de deelnemer die op reglementaire wijze meedoet aan de ACTIE heeft recht op een prijs.
4.7 Een prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere prijzen bij Olie Media.
4.8 Bij weigering of niet aanvaarding van een prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op prijs worden doorgevoerd. De Prijs is ‘as is’.
4.9 Gebruik van de door Olie Media ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de prijswinnaar.

5. Bescherming van persoonsgegevens
5.1 Persoonsgegevens die Olie Media verkrijgt in het kader van deelname aan de ACTIE worden opgenomen in het gegevensbestand van Olie Media en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
5.2 De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door Olie Media worden gebruikt voor het verstrekken van de prijzen, effectiviteitanalyse van de ACTIE en –indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven– om de deelnemers (met uitzondering van minderjarigen) op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.
5.3 Olie Media kan persoonsgegevens van deelnemers delen met dienstverleners die bepaalde verwerkeringsactiviteiten uitvoeren in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Olie Media.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Olie Media is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de ACTIE.
6.2 Olie Media is niet aansprakelijk voor:
a. – eventuele typ-, druk- of zetfouten;
b. – enige schade ontstaan door de ACTIE;
c. – enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de ACTIE; of
d. enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
6.3 Olie Media verleent geen garantie op een prijs.
6.4 Olie Media is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor gebreken in de prijzen.
6.5 Olie Media is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van de ACTIE en de prijzen.

7. Slotbepalingen
7.1 Olie Media is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de ACTIE te staken.
7.2 Olie Media BV behoudt zich het recht voor om deze ACTIE, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen.
7.3 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Olie Media gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
7.4 De entreevoorwaarden van Olie Media gelden onverkort, waaronder maar niet beperkt tot de eis van een minimumleeftijd 18 jaar .
7.5 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Olie Media.
7.6 Door deel te nemen aan de ACTIE verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. Deze zijn vermeldt op gratis.nl
7.7 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot Olie Media, t.a.v. de afdeling Marketing, Zuiderpark 1, 9724 AD, Groningen. U kunt tevens een e-mail sturen naar info@oliemedia.nl
7.8 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de ACTIE is de rechter te Groningen bevoegd.