Adverteren op Gratis.nl

Gratis.nl is al sinds 1996 het grootste online platform voor gratis artikelen. Met Gratis.nl voorzien wij ruim 130.000 slimme Nederlanders met gratis acties, aanbiedingen en andere interessante acties. Hierbij genereren wij dagelijks honderden sales en leads voor adverteerders.

Gratis.nl is dan ook uitermate geschikt om adverteerders een salesboost te geven. Dit kan in de vorm van een text-advertentie, banner, Social Media vermelding of (dedicated) nieuwsbrief. Door te adverteren op Gratis.nl kun je een groei in bezoekers, sales of leads verwachten.

Adverteren?

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn op Gratis.nl? Download dan onze Mediakit. Indien je het bestand op je computer wilt opslaan, klik dan op je rechter muisknop en vervolgens klik je op ‘Link opslaan als…’.

Mediakit Gratis.nl
Bestandsnaam: Mediakit_Gratis.nl_dec2019.pdf
Bestandstype: PDF
Bestandsgrootte: 2 MB

Download Mediakit

Voor contact per e-mail kun je een e-mail sturen naar harry @ liondeals.nl.